M5Fotografie
When people forget about the camera this is often when the magic happens

 

Algemene voorwaarden M5fotografie 2018

Algemene voorwaarden

M5fotografie maakt gebruik van de algemene voorwaarden van Dupho (https://www.dupho.nl/downloads/DuPho_Algemene_voorwaarden_augustus_2016.pdf
Op alle rechtsbetrekkingen zijn deze Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. Bij het aangaan van een samenwerking met M5fotografie gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden. Toepassing van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Met het ondertekenen van een overeenkomst van M5fotografie geeft de opdrachtgever aan op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.

Aanvullend vindt u hier onder de aanvullende voorwaarden welke specifiek gelden voor de diensten van M5fotografie.

 

-Begin beknopte versie-

 

1 Boeken van de fotoshoot.

 Een boeking van de fotoshoot geschiedt telefonisch, per email of via het contactformulier op de website www.m5fotografie.nl.

Bij het boeken van de fotoshoot verklaart de klant zich akkoord met de algemene voorwaarden. Ik raad u aan om de annuleringsvoorwaarden aandachtig door te lezen voor u een reservering maakt. 

 

2 Huisregels en kosten.

De prijzen op www.m5fotografie.nl zijn exclusief reis- en parkeerkosten. Er wordt 0,19 eurocent per gemaakte kilometer gerekend. De kilometers worden gerekend vanaf postcode 4131 PN Vianen. Fotoshoots die in de studio in Vianen zelf plaats vinden, worden geen reiskosten gerekend.

Indien de klant een fotoshoot boekt, wordt geacht het volledige bedrag voor aanvang van de fotoshoot te voldoen, of contant na afloop van de fotoshoot.
Voor een bruidsreportage gelden afwijkende regels. 

  

3 Annuleringsvoorwaarden en wijzigingen.
Na de boeking van de fotoshoot mag tot 2 weken voor aanvang de boeking kosteloos gewijzigd worden.
Bij annulering binnen 5 dagen voor aanvang wordt 50% van de totale kosten in rekening gebracht.

Bij annulering binnen 48 uur wordt 100% van de totale kosten in rekening gebracht. Indien er sprake is van een ernstig voorval kan hier uiteraard vanaf geweken worden. Dit is ter beoordeling door M5fotografie.  


4 Auteursrechten

De foto’s en andere informatie op www.m5fotografie.nl zijn beschermd door het Nederlandse auteursrecht. Tenzij anders vermeldt, mag niets van deze website worden gereproduceerd, zonder de schriftelijke toestemming van M5fotografie.

Foto’s uit de reportage mogen aangewend worden door de fotograaf ter promotie van beroepsactiveiten. 
M5fotografie is en blijft eigenaar van alle foto’s die zijn gemaakt. Wenst de klant dat de foto’s niet gebruikt worden ter promotie van de fotograaf, dan kunnen de fotorechten afgekocht worden voor een eenmalig bedrag van 75 euro. Dit dient voor de fotoshoot bekend zijn bij en gemaakt zijn aan M5fotografie.

Verkoop van de foto’s aan derden, op welke manier dan ook, is niet toegestaan.

 

5 Aansprakelijkheid.

M5fotografie is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de fotoafdrukken als de klant deze zelf af laat drukken. De klant is zelf verantwoordelijk om dit bij een professionele drukker te doen. M5fotografie kan dit verzorgen.

Gedurende de fotoshoot kan de fotograaf en/of M5fotografie niet aansprakelijk worden gesteld voor, lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door eigen toedoen van de klant.

Klanten die van mening zijn dat geplaatste foto’s door de fotograaf schade berokkenen aan hun persoon, kunnen dit per email onder vermelding van gegronde redenen melden. De foto’s zullen worden verwijderd indien de reden gegrond wordt verklaard.

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, uiterlijk tot 2 weken na levering van de foto’s worden meegedeeld.
M5fotografie zal deze klacht naar alle redelijkheid beoordelen en bij gegronde klacht zal deze binnen redelijke termijn worden opgelost.

M5fotografie is niet aansprakelijk voor foutieve of onduidelijke vermeldingen op de website. Deze zullen direct na constatering worden aangepast.  

 

-Einde beknopte versie-

6 Offertes particulieren
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
De prijzen genoemd in offertes zijn tien dagen
geldig.

Alle genoemde prijzen in offertes zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.

Nadat telefonisch of per mail is aangegeven dat men definitief van een offerte gebruik wenst te maken en deze offerte vervolgens getekend retour is gestuurd, wordt de offerte een overeenkomst en wordt de betreffende datum definitief in de agenda gezet en gereserveerd.

Met het tekenen - bevestigen van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met het betalen van het bedrag genoemd in de offerte en met voor het reserveren van de vermelde datum.

De datum voor huwelijksfotografie wordt enkel gereserveerd na het getekend toesturen van de agenda. Zonder het toesturen van de getekende offerte wordt de dag dus niet gereserveerd.

 

7 Toeslagen

Voor bijzondere data zoals feestdagen of bruidsfotografie of feesten tijdens oud en nieuw gelden andere tarieven met toeslagen.

 

8 Offertes bedrijven

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

De prijzen genoemd in offertes zijn tien dagen geldig.

Alle genoemde prijzen in offertes zijn exclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.

Met het tekenen - bevestigen van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met het betalen van het bedrag genoemd in de offerte en het (beperkt) licentie gebruik welke van toepassing zijn op de afgenomen foto’s.

 

9 Foto’s en gebruik

Voor bruidsfotografie – portretfotografie :

Bruidsparen mogen de foto’s zoveel laten bijmaken als men zelf wil en uiteraard gebruiken voor privé doeleinden. De foto’s van het blog mogen op social media natuurlijk ook gewoon gedeeld worden; vermeld aub wel altijd de website (www.m5fotografie.nl) of zakelijke Facebookpagina van M5fotografie, kortom met de naamsvermelding, er bij (dit is bij monde van de auteurswet verplicht). Publicatie van de afbeeldingen op een persoonlijke website (dus niet commercieel) is toegestaan, mits gebruik gemaakt wordt van geleverde verkleinde foto’s met logo, of wanneer de volgende copyright vermelding wordt gebruikt: M5fotografie (www.M5fotografie.nl).

De online gepubliceerde foto’s hebben een maximale resolutie van 1000 pixels breed met een bescheiden beeldmerkje.

Het mee fotograferen door derden tijdens de fotoshoot anders dan de fotografen die voor M5fotografie werkzaam zijn is niet toegestaan.

 

10 Foto’s en gebruik

10.1 Voor bedrijven:

Foto’s mogen worden geplaatst met naamsvermelding na overleg. Voor bedrijven gelden aanvullende licentie voorwaarden van Dupho, tenzij anders is overeengekomen.
Op oneigenlijk gebruik van het beeldmateriaal wat eigendom is van M5fotografie of onder licentie door M5fotografie is uitgegeven, zal altijd worden vervolgd met een
Inbreukbrief Auteursrechten fotografen.

 

11 Algemeen:

 Foto’s mogen niet worden bewerkt (ook geen kleuren filters) of gecropped en dan online geplaatst – dit is inclusief social media.
Foto’s mogen alleen worden gebruikt zoals in de offerte is overeen gekomen. Eenzelfde foto voor een ander doel gebruiken is toegestaan na schriftelijke toestemming van M5fotografie en na het betalen van licentie kosten.

 

12 Eigendom Foto’s

Foto’s uit de reportage mogen door M5fotografie gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten. Bijvoorbeeld in de portfolio op de website. M5fotografie blijft eigenaar van de door de M5fotografie gemaakte foto’s en het is daarom niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.
Afwijkingen op de uitgegeven licenties van beeldmateriaal moeten opnieuw worden aangevraagd.

 

13 Bewaren bestanden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden sowieso minstens een maand bewaard na het verstrekken van de foto’s en raadt u aan om zelf een aantal kopieën te maken als back up!

 Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

  

14 Wijze van betalen I

14.1 Voor bruidsfotografie:

De factuur wordt uiterlijk twee weken voor de bruiloft verstuurd per mail. Het volledige bedrag dient uiterlijk 5 werkdagen voor de huwelijksdag te zijn betaald.

Indien de opdracht na bevestiging wordt gewijzigd of geannuleerd (bijvoorbeeld in geval van ziekte of bijv. een sterfgeval binnen de familie van het bruidspaar) dan zal er als eerste naar een andere datum worden gekeken. Indien verzetten niet gewenst of niet mogelijk is of als betaling te laat is ontvangen, dan zal 35% van het afgesproken bedrag door het bruidspaar als compensatie van de vrij gehouden dag worden betaald. U doet geen aanbetaling.

 

15 Wijze van betalen II

15.1 Voor bedrijven:

 Betaling na ontvangt van de factuur, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders vooraf is overeengekomen.

15.2 Voor particuliere portretfotografie en fotografie algemeen:

 Betaling na ontvangt van de factuur, binnen 14 weken na factuurdatum.

 

16 Technische problemen.

 M5fotografie zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Nikon en met diverse lenzen in het hoogwaardig segment. M5fotografie schrijft de bestanden tijdens de fotoshoot tweezijdig weg op twee geheugenkaarten per camera voor een gedegen risicospreiding. Of direct naar een computer HDD.

M5fotografie is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname. M5fotografie probeert de dag - inclusief studioshoot - daarentegen altijd zo goed mogelijk vast te leggen op de voor M5fotografie zo typerende ongedwongen, journalistieke wijze.

Bij technische problemen is M5fotografie en/of Fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van M5fotografie en/of Fotograaf uitgesloten.

 

17 Annulering en/of ziekte

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u z.s.m. op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze:

17.1 M5fotografie stelt een andere fotograaf voor indien mogelijk; het bestaande contract loopt gewoon verder. Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend echter M5fotografie beschikt over een uitgebreid netwerk van fotografen die voor vervanging zorg kunnen dragen.

17.2  U heeft het recht het contract te ontbinden.

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf en/of M5fotografie beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.

 

18 Aanvullende informatie voor bruidsfotografie

 

De reiskosten zijn inclusief tot 15 km. Hierna 19 cent per totaal gereden kilometers.

Bij reportages langer dan 4 uur zal er voor de fotograaf voor wat te eten en te drinken worden gezorgd. Indien de fotograaf ook in de avond aanwezig is zal er voor de fotograaf voor een voedzame maaltijd worden gezorgd.

Alle details zoals adressen, waar te starten met fotografie etc., worden uiterlijk twee weken voor de bruiloft nogmaals doorgesproken met de fotograaf, om eventuele wijzigingen door te geven.

De foto’s voor het trouwalbum dienen binnen 3 maanden na het verstrekken van de foto’s te zijn aangeleverd bij M5fotografie, zodat het album kan worden opgemaakt. Na deze datum kunnen prijsverschillen bij de drukker in rekening worden gebracht. Ook kan de levertermijn van het album na deze periode vertraging oplopen door werkzaamheden. Alleen werk van M5fotografie mag in het album worden opgenomen om de kwaliteit van het album te waarborgen, mits anders overeengekomen.

M5fotografie is niet aansprakelijk voor het feit dat niet iedereen op de foto staat. Wilt u dit altijd ruim voor de dag aangeven indien dit uiterst noodzakelijk is, zodat de ceremoniemeester dit op de dag zelf kan arrangeren en inplannen middels een lijstje voor de fotograaf.  Dit geldt ook voor overige zaken die u graag terug ziet in uw album.

19 Levering fotomateriaal

19.1 Voor bruidsfotografie:
De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie in jpg, binnen 4-8 weken na de trouwdatum geleverd, zodat men een keuze kan maken uit de foto’s voor het te ontvangen trouwalbum.

De beeldselectie van de bruiloftsreportage wordt door M5fotografie gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door M5fotografie bepaald. Hierin heeft het bruidspaar geen inspraak. Alle files worden ge-edit op een gekalibreerd scherm voor maximale kwaliteit in het album, waarbij de juiste witbalans wordt bepaald van de omgeving. Bij een ”live-edit” op de dag zelf betekent dit dat de preview kan afwijken omdat deze gemaakt is op een laptop. De geleverde beelden zijn heel precies bewerkt, juist van kleurechtheid en zijn leidend.

Voor zes uur zijn dit ongeveer minimaal 200 foto’s. Per uur komen daar nog zo’n 25-40 foto’s bij.

Alle foto`s worden naar gebruikelijke normen bewerkt, zoals dat nodig is bij RAW bestanden op de voor M5fotografie typerende wijze van bewerken.

Foto`s voor het album kunnen eventueel een aanvullende bewerking krijgen. Het wordt door de fotograaf bepaald welke foto’s hier voor in aanmerking komen en welke bewerkingen dit zijn. Ruwe bestanden worden niet geleverd, aangezien het eindresultaat na editen het eindproduct is voor het album, uiteraard op de hoogste mogelijke resolutie in jpg en zo groot mogelijk.

 

Indien er wordt samengewerkt met een niet bekende videograaf kan het zijn dat dit het aantal foto’s beïnvloed die gedurende de dag spontaan kunnen worden gemaakt. M5fotografie is hier niet voor verantwoordelijk.

Het hierboven minimaal genoemde aantal wordt daarbij alsnog geleverd.

 

19.2 Voor bedrijven – portretfotografie en fotografie algemeen :

De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie in jpg, binnen 1-2 weken na datum geleverd.

Alle files worden ge-edit op een gekalibreerd scherm voor maximale kwaliteit, waarbij de juiste witbalans wordt bepaald van de omgeving.

 

19.3 Overschrijding levertijd

Indien de voortgang in de uitvoering van het werkdoor de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door M5fotografie een deel van de voor het totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte evenals de voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten worden gefactureerd op de termijnen waarop, indien geen vertraging zou zijn opgetreden, zou zijn gefactureerd. Mochten deze termijnen niet van te voren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal het vorenbedoelde kunnen worden gefactureerd onmiddellijk na het verstrijken van de voor de uitvoering van de opdracht in kwestie normaliter benodigde tijd.

 

20 Album

M5fotografie maakt het album op met de door bruidspaar zelf gekozen fotobestanden. Indien het bruidspaar dit prettig vinden kan M5fotografie zelf een layout maken. De lay-out zal vervolgens middels een pdf ter beoordeling worden toegestuurd. De foto’s voor het album dienen binnen 3 maanden te worden aangeleverd, zodat het album kan worden opgemaakt en besteld. Daarna is het helaas niet meer mogelijk een album te bestellen, tenzij anders is overeengekomen. De prijzen zoals op deze website genoemd zijn tot drie maanden na jullie huwelijk geldig. Na deze tijd kan het zijn dat de tarieven zijn aangepast bij de drukker en daardoor dus ook voor M5fotografie.

21 Locaties

Voor bruidsfotografie, portretfotografie, familiefotografie, reclamefotografie, algemene fotografie of bedrijfsfotografie op locatie: Men is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. M5fotografie denkt uiteraard graag mee en kan daar uiteraard in meedenken en adviseren. Let er op om een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien u in dit geval buiten geen foto’s wenst te maken.

Indien een bepaalde locatie gewenst is t.b.v. de fotoreportage, is het bruidspaar / opdrachtgever verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. Het bruidspaar / opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang.

 

22 Quitclaim – Model release
Voorafgaande aan iedere opdracht waar de opdrachtgever zelf voor personen/modellen zorg draagt (op locatie of studio) dient de opdrachtgever voor een ingevulde en ondertekende Quitclaim te zorgen. Deze moet in het bezit van M5fotografie zijn en op naam van M5fotografie zijn opgemaakt.
Een exemplaar is op te vragen bij M5fotografieQuitclaim pdf - Quitclaim MS Word

 

 
 
 
E-mailen
Map
Info