M5Fotografie
When people forget about the camera this is often when the magic happens

 

Privacyverklaring. 

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt M5fotografie persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat M5fotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

M5fotografie zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is. 

 

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

M5fotografie

Tuijnmanweg 10B, Vianen

www.m5fotografie.nl

privacy@m5fotografie.nl

  

Persoonsgegevens die worden verwerkt

M5fotografie verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:

 • achternaam
 • voornamen
 • geslacht
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-nummer
 • bankrekeningnummer
 • klantnummer/lidmaatschapsnummer
 • factuurnummer

 

Verwerkingsgrond

M5fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

a. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;

b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die M5fotografie met betrokkene heeft gesloten;

c. M5fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen

d. een gerechtvaardigd belang van M5fotografie, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van M5fotografie aan betrokkene. 

 

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
 • facturatie
 • afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
 • informatie over wijzigen producten en diensten
 • marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
 • telefonisch contact, e-mailcontact
 • uitvoering wettelijke verplichtingen

 

Toestemming verlenen tot het verwerken en plaatsen van foto's met uw beeltenis. 

U behoudt het recht om deze toestemming op elk willekeurig moment weer in te trekken, waarna de betreffende foto of foto's zullen worden verwijderd. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar: privacy@m5fotografie.nl

 

Geautomatiseerde verwerkingen

Verwerking van facturatie geschiedt dmv van een geautomatiseerd (online) boekhoudersprogramma. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

M5fotografie verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. M5fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Bewaarduur van persoonsgegevens

M5fotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen: 

 • Wettelijke grondslag: M5fotografie houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
 • Marketingdoeleinden: 10 jaar
 • Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: 10 jaar
 • Telefonisch contact: 10 jaar
 • Informeren over wijzigingen van diensten: 10 jaar


De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor een van de doeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van M5Fotografie of door middel van telefoon of e-mail. M5Fotografie zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

 

 

 

 
 
 
E-mailen
Map
Info